Technika i informatyka

program nauczania dla drugiego etapu edukacyjnego szkoły podstawowej

opracowanie dla Publicznej szkoły Podstawowej nr 11 w Kędzierzynie-Koźlu: Witold Joniak

Informacje ogólne

Niniejszy program nauczania jest przeznaczony dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 w Kędzierzynie-Koźlu do realizacji przedmiotów technika i informatyka w postaci bloku przedmiotowego w drugim etapie kształcenia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (par. 3 p.10), oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego (par. 8 p. 1,2,4 i 6.)

Program został przygotowany z uwzględnieniem specyfiki placówki, tj. znacznej ilości uczniów zdolnych, mających już wcześniej kontakt z komputerem i dysponujących własnym sprzętem komputerowym. Uwzględnia on jednak minimum możliwe do osiągnięcia dla ucznia o predyspozycjach poniżej przeciętnej.


Ogólne cele kształcenia informatycznego i technicznego

Zasadniczym celem nauczania tych przedmiotów jest wyrobienie u uczniów szeroko rozumianej kultury technicznej, znajomości współczesnego środowiska technicznego i kształtowanie umiejętności bezpiecznego w nim funkcjonowania. Elementy kształcenia informatycznego mają pełnić rolę służebną, kształtując u dzieci przede wszystkim umiejętność swobodnego posługiwania się komputerem jako narzędziem do realizacji celów a nie celu samego w sobie. Przyjęta w programie jako wiodąca metoda projektów edukacyjnych ukierunkowana jest na rozwijanie samodzielności i kreatywności dzieci.Założenia metodyczne - informatykaUczniowie powinni zapoznać się z podstawowymi sposobami wykorzystania graficznego interfejsu użytkownika, różnorodnymi aplikacjami i ich zastosowaniami. Nie będą się jednak uczyć posługiwania się konkretnymi programami w sposób szczegółowy i wyczerpujący, a jedynie będą wykorzystywać te programy do realizacji poszczególnych zadań. Ze względu na to w szkole podstawowej nie korzystamy z rozbudowanych aplikacji komercyjnych, lecz z takich, które spełniają następujące warunki:

Szczególny nacisk jest położony na rozwijanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy, a następnie dzielenia się nią z innymi, przede wszystkim poprzez naukę prezentowania siebie i swoich opracowań w internecie.

Założenia metodyczne - technikaKształcąc szeroko rozumianą kulturę techniczną zwracamy uwagę przede wszystkim na znajomość i umiejętność bezpiecznego i rozsądnego korzystania z urządzeń technicznych, a także na powiązania techniki i środowiska naturalnego uwzględniając konieczność chronienia jego zasobów.

Celem uzupełniającym jest, aby dziecko potrafiło funkcjonować w otoczeniu przesyconym urządzeniami technicznymi.

W klasie czwartej dodatkowo realizujemy cykl lekcji poświęconych bezpieczeństwu na drodze - zakończony zdobyciem karty rowerowej.

Powyższe cele realizowane są metodą tzw. projektów edukacyjnych, które pozwalają na realizację celów wychowawczych, umożliwiając jednocześnie ewaluację realizacji celów dydaktycznych. W kolejno realizowanych pięciu projektach narastająco uwzględniony jest rozwój samodzielności i współdziałania.Cele wychowawcze

Celami wychowawczymi , na które ukierunkowany jest ten program, są:

Baza dydaktycznaProgram realizowany będzie w szkolnej pracowni komputerowo-internetowej, wyposażonej w 13 stanowisk uczniowskich z systemem Windows98 obsługiwaną przez serwer pracujący pod kontrolą Mandrake Linux 8.2, udostępniający następujące usługi : współdzielenie plików i drukarek (SaMBa), publikowanie dokumentów html i skryptów PHP (Apache), serwer baz danych MySQL oraz serwer pocztowy. Dla uczniów udostępnione będą dodatkowo dwa stanowiska komputerowe w czytelni, skaner, prosty aparat cyfrowy i drukarka. Wszystkie komputery mają stały dostęp do internetu.

Dobór oprogramowania: oprogramowanie wchodzące w skład Windows, tj. notatnik, mspaint, internet explorer, outlook express. Ponadto programy graficzne : Gimp, BLender, Xara3d, Sylaba(Netscape navigator) oraz Star Office 5.2PL. Niektóre funkcje realizowane są poprzez odpowiednie skrypty wykonywane po stronie serwera.

Wszystkie materiały i programy niezbędne do jego realizacji będą dostępne ze szkolnego serwera ftp oraz dla uczniów chcących pracować także poza szkołą, a dysponujących własnym sprzętem w postaci odpowiednio przygotowanego CDRomu.treści nauczania


klasa czwartalp.

treści programowe

dziedzina zastosowań

poziom wymagań:

liczba godzin:

co uczeń powinien umieć: (oczekiwane umiejętności ucznia)


materiał nauczania -technologia informacyjna

1

bezpieczna praca z komputerem

system

podstawowy

1

prawidłowo zorganizować stanowisko pracy,sprawnie rozpocząć i zakończyć pracę z komputerem

2

graficzny interfejs użytkownika (okienka)

system

podstawowy

2

uruchomić wybrane programy,dostosować wielkość i położenie okien, przełączać się między oknami

3

mapa klawiatury

system

podstawowy

1

orientować się w rozmieszczeniu klawiszy na klawiaturze, znać przeznaczenie wybranych klawiszy funkcyjnych

4

notatnik- podstawy edycji tekstu

edycja tekstu

podstawowy

2

odczytać z dysku gotowy tekst, przeglądać go i wprowadzać zmiany,napisać nowy krótki tekst z uwzględnieniem polskich znaków diakrytycznych

5

kopiowanie, wycinanie i wklejanie tekstu

edycja tekstu

podstawowy

2

stosować mechanizm kopiowania i wklejania do szybkiego przenoszenia i powielania fragmentów tekstu

6

notatnik- znajdź i zamień

edycja tekstu

podstawowy

1

stosować mechanizm "znajdź i zamień" do szybkiej korekty tekstu

7

zapisywanie pliku na dysku

podstawy

podstawowy

1

zapisać na dysku rezultaty swojej pracy w określonym miejscu

8

tworzenie struktury katalogów (folderów)

system

podstawowy

1

utworzyć na dysku pojedynczy katalog i strukturę katalogów (folderów)

9

podstawowe funkcje przeglądarki internetowej

internet

podstawowy

2

otworzyć w przeglądarce wskazany url i dokument lokalny, posługiwać się odnośnikami i przyciskami nawigacyjnymi

10

narzędzia do rysowania kształtów i wypełniania kolorem

grafika

podstawowy

2

narysować rysunek składający się z prostych figur geometrycznych,pokolorować go,używać gumki i powiększenia

11

wycinanie, kopiowanie i wklejanie w plikach graficznych

grafika

podstawowy

2

stosować mechanizm kopiowania i wklejania do przeskalowania fragmentu rysunku i symetrii

12

redagowanie tekstu

edycja tekstu

podstawowy

2

korzystać z różnych czcionek i ustawiać ich atrybuty, wykonywać operacje na blokach tekstu

13

formatowanie tekstu w akapity

edycja tekstu

podstawowy

2

samodzielnie redagować tekst na zadany temat zwracając uwagę na jego estetyczny wygląd

14

tworzenie tabel w dokumencie tekstowym

edycja tekstu

podstawowy

3

utworzyć tabelę i przenieść fragment dokumentu do tabeli układając go w komórkach

15

logo - środowisko programistyczne

programowanie

podstawowy

3

poznać elementy środowiska programistycznego logo, edytować i uruchamiać najprostsze programy w logo

16

proste procedury

programowanie

podstawowy

4

odtworzyć procedurę rysowania kwadratu, wielokąta, używać powtórzeń i komend formatujących grafikę żółwia

17

elementy składowe systemu komputerowego

system

podstawowy

1

znać i nazywać elementy składowe systemu komputerowego, zapoznać się z budową wewnętrzną, znać podstawowe zasady postępowania ze sprzętem elektronicznym


liczba godzin:32materiał nauczania -technika

1

samodzielne i bezpieczne poruszanie się

ruch drogowy

podstawowy

1

wiedzieć, że samodzielność na ulicy oznacza, że poruszając się samemu lub w grupie nie narażamy się na niebezpieczeństwo

2

ostrożność na ulicy

ruch drogowy

podstawowy

1

znać niebezpieczeństwa w ruchu ulicznym, rozumieć konieczność panowania nad impulsami i emocjami, wiedzieć, że ulica nie jest miejscem zabaw]

3

widzieć i być widzianym

ruch drogowy

podstawowy

2

mieć świadomość, że niski wzrost nie pozwala dobrze widzieć i być dobrze widzianym, umieć dostosować do tego swoje reakcje

4

kodeks drogowy

ruch drogowy

podstawowy

3

rozumieć konieczność istnienia kodeksu drogowego,poznać znaki drogowe poziome i pionowe

5

dziecko jako pieszy

ruch drogowy

podstawowy

1

znać zasady poruszania się pieszych i rozumieć konieczność ich przestrzegania

6

dziecko na rowerze

ruch drogowy

podstawowy

1

znać zasady bezpiecznego poruszania się na rowerze, wiedzieć, jakie zachowania są niebezpieczne

7

rower

ruch drogowy

podstawowy

3

znać obowiązkowe wyposażenie roweru i zasady jego konserwacji

8

dziecko na rolkach

ruch drogowy

podstawowy

2

znać niebezpieczeństwa związane z jazdą na rolkach, rozumieć konieczność stosowania sprzętu ochronnego

9

wsiadanie do samochodu

ruch drogowy

podstawowy

1

znać zasady prawidłowego wsiadania i siedzenia w samochodzie, rozumieć zasadność ich stosowania

10

jazda samochodem

ruch drogowy

podstawowy

1

mieć świadomość, że bezpieczeństwo ruchu zależy od wszystkich jego uczestników - nie tylko kierowców

11

komunikacja miejska

ruch drogowy

podstawowy

1

poznać zachowania umożliwiające bezpieczną jazdę

12

pojazdy uprzywilejowane

ruch drogowy

podstawowy

1

umieć rozpoznać pojazdy uprzywilejowane w akcji, znać obowiązki uczestników ruchu wobec pojazdów uprzywilejowanych

13

kto zajmuje się bezpieczeństwem na drodze

ruch drogowy

podstawowy

2

poznać rolę kierujących ruchem, ich gesty i oznakowanie, nauczyć się wykonywać ich polecenia

14

nieprzewidziane niebezpieczeństwa

ruch drogowy

podstawowy

2

znać zagrożenia specyficzne dla obszarów miejskich i wiejskich oraz różnych rodzajów dróg

15

poruszanie się w nocy pieszo i rowerem

ruch drogowy

podstawowy

1

umieć dostosować swoje zachowanie na drodze do ograniczonej widoczności, rozumieć konieczność stosowania środków poprawiających widoczność

16

trudne warunki atmosferyczne

ruch drogowy

podstawowy

2

nauczyć się zasad poruszania się z uwzględnieniem trudnych warunków atmosferycznych

17

wypadki drogowe

ruch drogowy

podstawowy

4

poznać najczęstsze przyczyny wypadków drogowych, nauczyć się postępować, gdy jest się świadkiem i uczestnikiem wypadku


liczba godzin:29projekty edukacyjne:


projekt 1

zdobywamy kartę rowerową

podstawowy

4

Jest to pierwszy projekt w klasie czwartej.Głównym celem jest przygotowanie do zdobycia karty rowerowej.Uczniowie przede wszystkim korzystają z gotowych materiałów.
razem:65klasa piąta

lp.

treści programowe

dziedzina zastosowań

poziom wymagań:

liczba godzin:

co uczeń powinien umieć: (oczekiwane umiejętności ucznia)


materiał nauczania -technologia informacyjna

4

wyszukiwanie informacji za pomocą internetowych serwisów wyszukiwawczych

internet

podstawowy

2

korzystać z popularnych serwisów wyszukiwawczych w celu odnalezienia zadanego dokumentu i rysunku (grafiki), próbować odróżnić teksty wartościowe od reklam itp.

5

przenoszenie znalezionych informacji między dokumentami

internet

podstawowy

1

korzystać z mechanizmu “kopiuj i wklej” pomiędzy przeglądarką internetową a edytorem tekstu

6

wysyłanie i odbieranie listu elektronicznego

internet

podstawowy

2

odebrać pocztę elektroniczną korzystając z interfejsu www, napisać zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami prosty e-mail i wysłać go

7

przekazywanie poczty i odpowiadanie na nią

internet

podstawowy

2

przekazać otrzymaną pocztę do innego adresata i odpowiedzieć nadawcy

8

listy elektroniczne z załącznikami

internet

podstawowy

1

dołączyć wybrany plik do listu elektronicznego zwracając uwagę na jego wielkość

13

przekazywanie plików pomiędzy komputerami

system

rozszerzony

1

odczytać i zapisać wybrany plik na dysk innego komputera w otoczeniu sieciowym

14

pobieranie plików z serwera ftp

system

rozszerzony

1

znać zastosowania ftp, pobrać program instalacyjny z serwera ftp i zainstalować program na swoim komputerze

15

struktura dokumentu html

webmastering

podstawowy

2

poznać elementarną strukturę dokumentu html, znać pojęcie i używać znaczników, wyświetlić napisany w notatniku dokument w przeglądarce internetowej

16

formatowanie tekstu: pogrubienie,pochylenie i podkreślenie

webmastering

podstawowy

2

stosować kilka najczęściej spotykanych znaczników służących do formatowania tekstu

17

wstawianie elementów graficznych do dokumentu

webmastering

rozszerzony

2

wstawić do dokumentu html wybrany plik graficzny, zwracając uwagę na jego położenie, nazwę i rozszerzenie

18

Tworzenie i wykorzystanie tabel

webmastering

rozszerzony

2

utworzyć tabelę w celu rozmieszczenia elementów w dokumencie html

19

Odnośniki (hiperłącza)

webmastering

podstawowy

2

znać pojęcie i zastosowania hiperłącza (odnośnika), utworzyć hiperłącze do innego dokumentu


liczba godzin:20projekty edukacyjne:


projekt 2

moja strona www

podstawowy

8

Na tym etapie dzieci uczą się tworzenia dokumentów przeznaczonych do publikacji w internecie.Na razie korzystamy z gotowych szablonów postępowania, które wprawdzie ograniczają kreatywność, ale pozwalają się skupić na poprawności wykonywanej pracy.
materiał nauczania -technika

1

czytanie dokumentacji technicznej

środowisko techniczne

podstawowy

1

umieć odczytać najważniejsze informacje z dokumentacji domowych urządzeń technicznych i porównać je ze sobą

2

drewno i materiały drewnopochodne

środowisko techniczne

rozszerzony

2

rozróżniać rodzaje drewna, ich zastosowanie,znać sposób jego pozyskiwania, rozumieć konieczność racjonalnej gospodarki drewnem

3

tworzywa sztuczne. szkło

środowisko techniczne

rozszerzony

2

poznać właściwości i zastosowania wybranych tworzyw i szkła,historię i sposób produkcji

4

Stal i metale kolorowe

środowisko techniczne

rozszerzony

2

poznać właściwości i zastosowania stali,miedzi i aluminium,historię wynalezienia i sposób produkcji i sposób produkcji

5

papier i celuloza

środowisko techniczne

rozszerzony

2

poznać właściwości i zastosowania papieru,historię i sposób produkcji

6

opakowania

środowisko techniczne

podstawowy

1

poznać rolę opakowań i stosowane materiały, rozumieć zagrożenia dla środowiska naturalnego wynikające z lawinowo rosnącej liczby opakowań

7

odnawialne i nieodnawialne źródła energii

środowisko techniczne

podstawowy

1

rozróżniać odnawialne i nieodnawialne źródła energii, umieć wskazać ich zalety i wady

8

Jak działa ogrzewanie?

środowisko techniczne

rozszerzony

2

znać sposoby uzyskiwania ciepła, rozumieć konieczność racjonalnego nim gospodarowania, poznać zasadę działania centralnego ogrzewania

9

Bezpieczna energia elektryczna

środowisko techniczne

podstawowy

2

znać zagrożenia pochodzące od stosowania energii elektrycznej i umieć im zapobiegać

10

Dlaczego samochód jedzie?

środowisko techniczne

rozszerzony

1

poznać historię i uproszczoną zasadę działania silnika spalinowego, znać zagrożenia dla środowiska pochodzące od starych i niesprawnych silników

11

budowa i konserwacja roweru

urządzenia

podstawowy

1

utrwalić wiedzę i umiejętności z klasy czwartej

12

zegary i odmierzanie czasu

urządzenia

rozszerzony

2

poznać budowę różnych zegarów i stosowany sposób zliczania czasu

13

telefonia przewodowa i bezprzewodowa

urządzenia

rozszerzony

2

poznać zasadę funkcjonowania telefonii, znać zagrożenia wynikające z nadmiernego stosowania telefonów komórkowych, także w ruchu ulicznym

14

radio i telewizja

urządzenia

rozszerzony

2

poznać zasadę działania radia i telewizji, nauczyć się posługiwać odbiornikiem tv

15

urządzenia techniki biurowej

urządzenia

rozszerzony

2

poznać zastosowania kserokopiarki, faksu, w miarę możliwości innych urządzeń biurowych

16

bankomaty i automaty uliczne

urządzenia

podstawowy

2

nauczyć się właściwie i kulturalnie korzystać z ulicznych automatów

17

automaty zegarowe (pralka, zmywarka)

urządzenia

podstawowy

2

poznać zasadę automatów mechanicznych stosowanych w gospodarstwie domowym, nauczyć się nimi posługiwać

18

magnetowid,domowe urządzenia elektroakustyczne

urządzenia

podstawowy

2

poznać zasady posługiwania się domowym sprzętem audiowizualnym ze szczególnym uwzględnieniem zasad użytkowania podnoszących jego trwałość

19

elementy rysunku technicznego

środowisko techniczne

podstawowy

6

nauczyć się stosować metodę rzutowania prostokątnego do przedstawiania obiektów trójwymiarowych na rysunku


liczba godzin:37

razem:65

klasa szóstalp.

treści programowe

dziedzina zastosowań

poziom wymagań:

liczba godzin:

co uczeń powinien umieć: (oczekiwane umiejętności ucznia)


materiał nauczania -technologia informacyjna

1

formaty plików graficznych

grafika

rozszerzony

2

rozróżniać pliki graficzne .bmp, .gif oraz .jpg po ich rozszerzeniach, znać ich zalety i wady oraz zastosowania

2

skanowanie fotografii

grafika

rozszerzony

2

zeskanować fotografię, dobrać jej wymiary i rozdzielczość, wykonać prostą korekcję barwny, jasności i kontrastu

3

grafika wektorowa i bitmapowa

grafika

rozszerzony

4

znać różnicę pomiędzy grafiką bitmapową i wektorową, wykonać prosty rysunek wektorowy

4

grafika trójwymiarowa - rendering

grafika

uzupełniający

4

wygenerować scenę 3D z gotowego projektu, przygotować i wygenerować scenę zawierającą kilka elementarnych brył geometrycznych

5

sprawdzanie poprawności pisowni

edycja tekstu

podstawowy

1

sprawdzić poprawność pisowni wskazanego dokumentu przy pomocy edytora tekstu i dokonać korekty pisowni

6

korzystanie z bazy danych

bazy danych

uzupełniający

1

odczytać potrzebne informacje z ćwiczeniowej bazy danych poprzez interfejs www

7

zakładanie bazy danych

bazy danych

uzupełniający

2

założyć własną bazę danych projektując układ tabel

8

fotografowanie aparatem cyfrowym

grafika

rozszerzony

2

wykonać zdjęcie aparatem cyfrowym i przenieść je do pamięci komputera

9

listy dyskusyjne

internet

uzupełniający

2

znać pojęcie i zastosowania listy dyskusyjnej, umieć przegldać wybraną listę, znać dobre obyczaje związane z korzystaniem z list

10

legalność oprogramowania

system

podstawowy

1

znać rodzaje oprogramowania: licencjonowane, shareware, freeware , rozumieć konieczność stosowania się do obowiązującego prawa

11

profilaktyka antywirusowa

system

podstawowy

1

znać pojęcie wirusa komputerowego, podstawowe zasady profilaktyki antywirusowej, umieć skorzystać ze skanera antywirusowego

12

skanowanie tekstu (ocr)

podstawy

uzupełniający

2

umieć zeskanować drukowany tekst i przenieść go przy pomocy programu ocr do wybranego edytora tekstu

13

inne systemy operacyjne

system

uzupełniający

2

wiedzieć, że istnieją różne systemy operacyjne, zapoznać się z ich zaletami i wadami na przykładzie szkolnego serwera


liczba godzin:26projekty edukacyjne:


projekt 3

Jak to działa?

uzupełniający

12

Celem projektu jest zdobycie przez uczniów wiedzy o wybranych urządzeniach technicznych, ich działaniu i zastosowaniu, a następnie prezentacji zdobytej wiedzy w formie witryny www - z wykorzystaniem dokumentacji technicznej urządzeń


projekt 4

Spokojnie, wiem co robić...

podstawowy

15

Kolejny projekt ma na celu wyrobienie umiejętności zachowania się w sytuacjach zagrożenia ze strony środowiska i urządzeń technicznych (pożar, wypadek itp.). Od strony technologii informacyjnej w tym projekcie pojawia się konieczność współdziałania pomiędzy osobami pracującymi nad poszczególnymi składnikami projektu.


projekt 5

materia i energia

rozszerzony

12

W tym projekcie koncentrujemy się na materiałach, tworzywach i źródłach energii stosowanych we współczesnej technice, zwracając szczególną uwagę na ich przyjazność dla środowiska. Projekt dobrze koreluje z zastosowaniem np. listy dyskusyjnej do wymiany informacji i poglądów.


liczba godzin:39razem:65


załącznik nr 1.

Ogólny przydział godzin na realizację programu


klasa IV

klasa V

klasa VI

razem:

z siatki godzin

godziny dyrektorskie

technika

33

37

-

70

70

-

informatyka

32

28

65

125

70

70

godziny do dyspozycji nauczyciela

5

5

5

15

-

-

razem:

70

70

70

210

140

70

załącznik nr 2.

projekty realizowane w programie w poszczególnych klasach - procedury osiągania celów

klasa czwarta

projekt 1

zdobywamy kartę rowerową

Jest to pierwszy projekt w klasie czwartej. Głównym celem jest przygotowanie do zdobycia karty rowerowej. Uczniowie przede wszystkim korzystają z gotowych materiałów.

klasa piąta

projekt 2

moja strona www

Na tym etapie dzieci uczą się tworzenia dokumentów przeznaczonych do publikacji w internecie. Na razie korzystamy z gotowych szablonów postępowania, które wprawdzie ograniczają kreatywność, ale pozwalają się skupić na poprawności wykonywanej pracy.

klasa szósta

projekt 3

Jak to działa?

Celem projektu jest zdobycie przez uczniów wiedzy o wybranych urządzeniach technicznych, ich działaniu i zastosowaniu, a następnie prezentacji zdobytej wiedzy w formie witryny www - z wykorzystaniem dokumentacji technicznej urządzeń

projekt 4

Spokojnie, wiem co robić...

Kolejny projekt ma na celu wyrobienie umiejętności zachowania się w sytuacjach zagrożenia ze strony środowiska i urządzeń technicznych (pożar, wypadek itp.). Od strony technologii informacyjnej w tym projekcie pojawia się konieczność współdziałania pomiędzy osobami pracującymi nad poszczególnymi składnikami projektu.

projekt 5

materia i energia

W tym projekcie koncentrujemy się na materiałach, tworzywach i źródłach energii stosowanych we współczesnej technice, zwracając szczególną uwagę na ich przyjazność dla środowiska. Projekt dobrze koreluje z zastosowaniem np. listy dyskusyjnej do wymiany informacji i poglądów.
Na zakończenie każdej jednostki programowej uczniowie będą proszeni o wypełnienie przez przeglądarkę internetową dwupunktowej miniankiety (załącznik 3), w której wypowiedzą się, czy :


podobało mi się

było nudne

było łatwe

było trudnewynik poprzez odpowiedni skrypt php będziemy kierować do bazy danych, której analiza posłuży do oceny programu nauczania.

poziom samodzielności

ocena

wykonuje poszczególne zadania tylko przy pomocy i pod kontrolą nauczyciela

dopuszczający

wymaga pomocy przy wykonywaniu poszczególnych etapów zadania

dostateczny

wykonuje zadania po uprzednim szczegółowym objaśnieniu

dobry

wykonuje zadania samodzielnie, korzystając z przygotowanych przez nauczyciela materiałów

bardzo dobry

wykonuje zadania samodzielnie i wykazuje własną inicjatywę modyfikując i przekształcając wykonywane zadania

celujący
oceniany walor

waga oceny

zgodnośc z założeniami projektu

2

staranność i estetyka wykonania

5

pomysłowość i inwencja własna

10

umiejętność wyszukania i selekcji potrzebnych informacji

10

umiejętność współdziałania z innymi (kl. szósta)

5


Źródła i materiały pomocnicze:

  1. "Droga i ja"-zestaw materiałów dot. bezpieczeństwa dziecka na drodze udostępniony przez RENAULT Polska;

  2. "Informatyka 2000" - fragmenty programu nauczania informatyki DKW-4014-56/99, w opracowaniu J.Białowąsa i zespołu, wyd. Czarny Kruk, Bydgoszcz 2000

  3. "Magiczny flet" - otwarty projekt podręcznika informatyki, dostępny pod adresem http://7thguard.net

  4. MEN o edukacji informatycznej - biblioteczka reformy Warszawa 2001

  5. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZEŚCIO- LETNICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW -Załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r.

  6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. z późniejszymi zmianami w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego oraz warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego podręczników i zalecania środków dydaktycznych

  7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i  Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w  sprawie ramowych planów nauczania w  szkołach publicznych.

  8. opracowania własne nauczycieli PSP 11 w Kędzierzynie-Koźlu, zgromadzone w bazie http://www.jedenastka.z.pl/belfer2002